สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ และขอเชิญชวนแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมอบรม

  • home  /
  • สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ และขอเชิญชวนแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมอบรม

สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ และขอเชิญชวนแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมอบรม

ศิริสุข รังสิมันต์รัตน์ 11/01/2022

สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
อบรมวิชาการ สำหรับแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
Imagilng approach to Neurovascular Disease : Essential for clinical practice
21 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องปรชุม 1210 โซน B ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

08:00-09:00 Acute Ischemic Stroke อ.พญ.ศศิธร เพชรจรัลไพศาล
09:00-09:30 Intracranial Steno-Occlusive disease ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
09:30-10:00 Carotid Vascular Disease อ.นพ.ธนภัทร เดชะศาศวัตModerator นพ.กันต์ ดวงประเสริฐ

10:00-10:30Coffee Break

10:30-11:00 Acute Hemorrhagic Stroke นอ.พญ.ปัญจมา เลิศบุษยานุกุล
11:00-11:30 Intracranial Aneurysm & Vessel wall imaging รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง
11:30-12:00 AVM & dural AVF อ.นพ.กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกุล
Moderator นพ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์

12:00-13:00 Luncheon talk
Role of Doppler Ultrasound in Neurovascular Disease พ.อ.(พิเศษ) นพ.เจษฎา อุดมมงคล

13:00-13:30 Angigraphic Occult Vascular Lesion & Cranial Nerve Neuralgia อ.พญ.ยอดขวัญ วัฒนะเสน
13:30-14:00 Small Vessel Disease พ.ต.นพ.มินทร์ พันธ์พิเชฐ
14:00-15:00 Venoous Thrombosis อ.พญ.ศศิธร เพชรจรัลไพศาล
Moderator นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์

15:00-15:30 Pediatric Neurovascular Disease รศ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภากุล
15:30-16:00 Spinal Vascular Disease ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
16:00-16:30 Cerebral Angiographic Finding อ.นพ.สุจินต์ รุจิเมธาภาส

ค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน คนละ 1200 บาท

ลงทะเบียนได้ทาง Link และ QR code ด้านล่าง

https://forms.gle/HtiXUV5sZyJJ1AkT7ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเพ็ญศรี ญะวงษา
เบอร์ : 081 - 8518946
E-mail : pensriy@gmail.com
สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรงเทพฯ 10320

ไฟล์แนบ