คณะกรรมการในอดีต

รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2562-2564

1นายแพทย์ยอดรักประเสริฐประธานราชวิทยาลัย
2นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3นายแพทย์เอกหังสสูตเลขาธิการ
4นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารเหรัญญิก
5นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการวิชาการ
6นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตรทะเบียน
7นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุลปฏิคม
8นายแพทย์กฤษณพันธ์บุณยะรัตเวชบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์
10นายแพทย์เชิดศักดิ์แสงศิริทองไชยกรรมการกลาง
11นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง
12นายแพทย์พีระนาคลออกรรมการกลาง
13นายแพทย์วิสิทธิ์เสถียรวันทนีย์กรรมการกลาง
14นายแพทย์ธีรพลวิทธิเวชกรรมการกลาง
15นายแพทย์ศักดิ์ชัยแซ่เฮ้งกรรมการกลาง
16นายแพทย์อำนาจกิจควรดีกรรมการกลาง

ปี 2560-2562

1นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาประธานราชวิทยาลัย
2นายแพทย์ยอดรักประเสริฐผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุลเลขาธิการ
4นายแพทย์พีระนาคลออเหรัญญิก
5นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการวิชาการ
6นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตรทะเบียน
7นายแพทย์เอกหังสสูตปฏิคม
8นายแพทย์กฤษณพันธ์บุณยะรัตเวชบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์ยอดรักประเสริฐผู้แทนกลุ่มฯ
10นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานกรรมการกลาง
11นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารกรรมการกลาง
12นายแพทย์ประชาชยาภัมกรรมการกลาง
13นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง
14นายแพทย์ศักดิ์ชัยแซ่เฮ้งกรรมการกลาง
15นายแพทย์วุฒินันท์พันธะเสนกรรมการกลาง
16นายแพทย์ศักดิ์ชัยตั้งจิตวิทยากรรมการกลาง

ปี 2558-2560

1นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลประธานราชวิทยาลัย
2นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์เลขาธิการ
4นายแพทย์ยอดรักประเสริฐเหรัญญิก
5นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการวิชาการ
6นายแพทย์พีระนาคลออทะเบียน
7นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารปฏิคม
8นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุลบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาผู้แทนกลุ่มฯ
10นายแพทย์กฤษณพันธ์บุณยะรัตเวชกรรมการกลาง
11นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานกรรมการกลาง
12นายแพทย์ประชาชยาภัมกรรมการกลาง
13นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตรกรรมการกลาง
14นายแพทย์ศักดิ์ชัยแซ่เฮ้งกรรมการกลาง
15นายแพทย์เอกหังสสูตกรรมการกลาง
16นายแพทย์อำนาจกิจควรดีกรรมการกลาง

ปี 2556-2558

1นายแพทย์นครชัยเผี่อนปฐมประธานราชวิทยาลัย
2นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานเลขาธิการ
4นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาเหรัญญิก
5นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารกรรมการวิชาการ
6นายแพทย์ยอดรักประเสริฐทะเบียน
7นายแพทย์พีระนาคลออปฏิคม
8นายแพทย์อำนาจกิจควรดีบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลผู้แทนกลุ่มฯ
10นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง
11นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการกลาง
12นายแพทย์วิสิทธ์เสถียรวันทนีย์กรรมการกลาง
13นายแพทย์ประชาชยาภัมกรรมการกลาง
14นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตรกรรมการกลาง
15นายแพทย์ศักดิ์ชัยแซ่เฮ้งกรรมการกลาง
16นายแพทย์เอกหังสสูตกรรมการกลาง

ปี 2554-2556

1นายแพทย์ศุภโชคจิตรวาณิชประธานวิทยาลัย
2นายแพทย์นครชัยเผื่อนปฐมผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3นายแพทย์ยอดรักประเสริฐเลขาธิการ
4นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารเหรัญญิก
5นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคากรรมการวิชาการ
6นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานทะเบียน
7นายแพทย์พีระนาคลออปฏิคม
8นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์นันทศักดิ์ทิศาวิภาตกรรมการกลาง
10นายแพทย์วิสิทธิ์เสถียรวันทนีย์กรรมการกลาง
11นายแพทย์วีรวัฒน์สุขสง่าเจริญกรรมการกลาง
12นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง
13นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุลกรรมการกลาง
14นายแพทย์ประดิษฐ์ไชยบุตรกรรมการกลาง
15นายแพทย์สงวนสินรัตนเลิศกรรมการกลาง

ปี 2552-2554

1นายแพทย์ช่อเพียวเตโชฬารประธานวิทยาลัย
2นายแพทย์ศุภโชคจิตรวาณิชผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาเลขาธิการ
4นายแพทย์ยอดรักประเสริฐเหรัญญิก
5นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์ประธานวิชาการ
6นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุลทะเบียน
7นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารปฏิคม
8นายแพทย์สงวนสินรัตนเลิศบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์เกรียงศักดิ์ลิ้มพัสถานกรรมการกลาง
10นายแพทย์นันทศักดิ์ทิศาวิภาตกรรมการกลาง
11นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลกรรมการกลาง
12นายแพทย์วีรวัฒน์สุขสง่าเจริญกรรมการกลาง
13นายแพทย์สุกิจทัศนสุนทรวงศ์กรรมการกลาง
14นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการกลาง
15นายแพทย์พีระนาคลออกรรมการกลาง

ปี 2551-2552

1นายแพทย์วทัญญูปรัชญานนท์ประธานวิทยาลัย
2นายแพทย์ช่อเพียวเตโชฬารรองประธาน
3นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาเลขาธิการ
4นายแพทย์ยอดรักประเสริฐเหรัญญิก
5นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์ประธานวิชาการ
6นายแพทย์ภัทรวิทย์รักษ์กุลทะเบียน
7นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารปฏิคม
8นายแพทย์สงวนสินรัตนเลิศบรรณาธิการวารสาร
9นายแพทย์สุรชัยเคารพธรรมผู้แทนกลุ่ม
10นายแพทย์นันทศักดิ์ทิศาวิภาตกรรมการกลาง
11นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลกรรมการกลาง
12นายแพทย์วีรวัฒน์สุขสง่าเจริญกรรมการกลาง
13นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง
14นายแพทย์สุกิจทัศนสุนทรวงศ์กรรมการกลาง
15นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการกลาง

ปี 2549-2551

1นายแพทย์วทัญญูปรัชญานนท์นายกสมาคม
2นายแพทย์ช่อเพียวเตโชฬารอุปนายก
3นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาเลขาธิการ
4นายแพทย์ยอดรักประเสริฐเหรัญญิก
5นายแพทย์วีระศักดิ์ธีระพันธุ์เจริญประธานวิชาการ
6นายแพทย์ทวีศักดิ์จันทร์วิทยานุชิตทะเบียน
7นายแพทย์นันทศักดิ์ทิศาวิภาตปฏิคม
8นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลกรรมการวารสาร
9นายแพทย์ศุภโชคจิตรวาณิชผู้แทนกลุ่ม
10นายแพทย์สุรชัยเคารพธรรมกรรมการกลาง
11นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารกรรมการกลาง
12นายแพทย์วีรวัฒน์สุขสง่าเจริญกรรมการกลาง
13นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง
14นายแพทย์สงวนสินรัตนเลิศกรรมการกลาง
15นายแพทย์ศรัณย์นันทอารีกรรมการกลาง

ปี 2547-2549

 นายแพทย์คำพรชาญวิเศษนายกสมาคม
 นายแพทย์วทัญญูปรัชญานนท์อุปนายก
 นายแพทย์สิรรุจน์สกุลณะมรรคาเลขาธิการ
 นายแพทย์ยอดรักประเสริฐเหรัญญิก
 นายแพทย์ช่อเพียวเตโชฬารประธานวิชาการ
 นายแพทย์ทวีศักดิ์จันทร์วิทยานุชิตทะเบียน
 นายแพทย์สุกิจทัศนสุนทรวงศ์ปฏิคม
 นายแพทย์ไชยวิทย์ธนไพศาลกรรมการวารสาร
 นายแพทย์ศุภโชคจิตรวาณิชผู้แทนกลุ่ม
 นายแพทย์นันทศักดิ์ทิศาวิภาตกรรมการกลาง
 นายแพทย์กุลพัฒน์วีรสารกรรมการกลาง
 นายแพทย์วีรวัฒน์สุขสง่าเจริญกรรมการกลาง
 นายแพทย์รุ่งศักดิ์ศิวานุวัฒน์กรรมการกลาง