ติดต่อเรา

สำนักงานเลขาธิการ: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-mail: sec.rcnst@gmail.com

โทรศัพท์ (02)-7181996 ,โทรสาร (02)-7181997

แผนที่