กรรมการในอดีต

คณะกรรมการในอดีต

รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2562-2564

1

นายแพทย์

ยอดรัก

ประเสริฐ

ประธานราชวิทยาลัย

2

นายแพทย์

เกรียงศักดิ์

ลิ้มพัสถาน

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

3

นายแพทย์

เอก

หังสสูต

เลขาธิการ

4

นายแพทย์

กุลพัฒน์

วีรสาร

เหรัญญิก

5

นายแพทย์

ศรัณย์

นันทอารี

กรรมการวิชาการ

6

นายแพทย์

ประดิษฐ์

ไชยบุตร

ทะเบียน

7

นายแพทย์

ภัทรวิทย์

รักษ์กุล

ปฏิคม

8

นายแพทย์

กฤษณพันธ์

บุณยะรัตเวช

บรรณาธิการวารสาร

9

นายแพทย์

เกรียงศักดิ์

ลิ้มพัสถาน

ผู้แทนกลุ่มประสาทศัลยแพทย์

10

นายแพทย์

เชิดศักดิ์

แสงศิริทองไชย

กรรมการกลาง

11

นายแพทย์

รุ่งศักดิ์

ศิวานุวัฒน์

กรรมการกลาง

12

นายแพทย์

พีระ

นาคลออ

กรรมการกลาง

13

นายแพทย์

วิสิทธิ์

เสถียรวันทนีย์

กรรมการกลาง

14

นายแพทย์

ธีรพล

วิทธิเวช

กรรมการกลาง

15

นายแพทย์

ศักดิ์ชัย

แซ่เฮ้ง

กรรมการกลาง

16

นายแพทย์

อำนาจ

กิจควรดี

กรรมการกลาง

 

รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2560-2562

1

นายแพทย์

สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

ประธานราชวิทยาลัย

2

นายแพทย์

ยอดรัก

ประเสริฐ

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

3

นายแพทย์

ภัทรวิทย์

รักษ์กุล

เลขาธิการ

4

นายแพทย์

พีระ

นาคลออ

เหรัญญิก

5

นายแพทย์

ศรัณย์

นันทอารี

กรรมการวิชาการ

6

นายแพทย์

ประดิษฐ์

ไชยบุตร

ทะเบียน

7

นายแพทย์

เอก

หังสสูต

ปฏิคม

8

นายแพทย์

กฤษณพันธ์

บุณยะรัตเวช

บรรณาธิการวารสาร

9

นายแพทย์

ยอดรัก

ประเสริฐ

ผู้แทนกลุ่มฯ

10

นายแพทย์

เกรียงศักดิ์

ลิ้มพัสถาน

กรรมการกลาง

11

นายแพทย์

กุลพัฒน์

วีรสาร

กรรมการกลาง

12

นายแพทย์

ประชา

ชยาภัม

กรรมการกลาง

13

นายแพทย์

รุ่งศักดิ์

ศิวานุวัฒน์

กรรมการกลาง

14

นายแพทย์

ศักดิ์ชัย

แซ่เฮ้ง

กรรมการกลาง

15

นายแพทย์

วุฒินันท์

พันธะเสน

กรรมการกลาง

16

นายแพทย์

ศักดิ์ชัย

ตั้งจิตวิทยา

กรรมการกลาง

 

รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2558-2560

1

นายแพทย์

ไชยวิทย์

ธนไพศาล

ประธานราชวิทยาลัย

2

นายแพทย์

สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

3

นายแพทย์

รุ่งศักดิ์

ศิวานุวัฒน์

เลขาธิการ

4

นายแพทย์

ยอดรัก

ประเสริฐ

เหรัญญิก

5

นายแพทย์

ศรัณย์

นันทอารี

กรรมการวิชาการ

6

นายแพทย์

พีระ

นาคลออ

ทะเบียน

7

นายแพทย์

กุลพัฒน์

วีรสาร

ปฏิคม

8

นายแพทย์

ภัทรวิทย์

รักษ์กุล

บรรณาธิการวารสาร

9

นายแพทย์

สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

ผู้แทนกลุ่มฯ

10

นายแพทย์

กฤษณพันธ์

บุณยะรัตเวช

กรรมการกลาง

11

นายแพทย์

เกรียงศักดิ์

ลิ้มพัสถาน

กรรมการกลาง

12

นายแพทย์

ประชา

ชยาภัม

กรรมการกลาง

13

นายแพทย์

ประดิษฐ์

ไชยบุตร

กรรมการกลาง

14

นายแพทย์

ศักดิ์ชัย

แซ่เฮ้ง

กรรมการกลาง

15

นายแพทย์

เอก

หังสสูต

กรรมการกลาง

16

นายแพทย์

อำนาจ

กิจควรดี

กรรมการกลาง

 

รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2556-2558

1

นายแพทย์

นครชัย

เผี่อนปฐม

ประธานราชวิทยาลัย

2

นายแพทย์

ไชยวิทย์

ธนไพศาล

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

3

นายแพทย์

เกรียงศักดิ์

ลิ้มพัสถาน

เลขาธิการ

4

นายแพทย์

สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

เหรัญญิก

5

นายแพทย์

กุลพัฒน์

วีรสาร

กรรมการวิชาการ

6

นายแพทย์

ยอดรัก

ประเสริฐ

ทะเบียน

7

นายแพทย์

พีระ

นาคลออ

ปฏิคม

8

นายแพทย์

อำนาจ

กิจควรดี

บรรณาธิการวารสาร

9

นายแพทย์

ไชยวิทย์

ธนไพศาล

ผู้แทนกลุ่มฯ

10

นายแพทย์

รุ่งศักดิ์

ศิวานุวัฒน์

กรรมการกลาง

11

นายแพทย์

ศรัณย์

นันทอารี

กรรมการกลาง

12

นายแพทย์

วิสิทธ์

เสถียรวันทนีย์

กรรมการกลาง

13

นายแพทย์

ประชา

ชยาภัม

กรรมการกลาง

14

นายแพทย์

ประดิษฐ์

ไชยบุตร

กรรมการกลาง

15

นายแพทย์

ศักดิ์ชัย

แซ่เฮ้ง

กรรมการกลาง

16

นายแพทย์

เอก

หังสสูต

กรรมการกลาง

 

รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554-2556

1

นายแพทย์

ศุภโชค

จิตรวาณิช

ประธานวิทยาลัย

2

นายแพทย์

นครชัย

เผื่อนปฐม

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

3

นายแพทย์

ยอดรัก

ประเสริฐ

เลขาธิการ

4

นายแพทย์

กุลพัฒน์

วีรสาร

เหรัญญิก

5

นายแพทย์

สิรรุจน์

สกุลณะมรรคา

กรรมการวิชาการ

6

นายแพทย์

เกรียงศักดิ์

ลิ้มพัสถาน

ทะเบียน

7

นายแพทย์

พีระ

นาคลออ

ปฏิคม

8

นายแพทย์

ศรัณย์

นันทอารี

บรรณาธิการวารสาร

9

นายแพทย์

นันทศักดิ์

ทิศาวิภาต

กรรมการกลาง

10

นายแพทย์

วิสิทธิ์

เสถียรวันทนีย์

กรรมการกลาง

11

นายแพทย์

วีรวัฒน์

สุขสง่าเจริญ

กรรมการกลาง

12

นายแพทย์

รุ่งศักดิ์

ศิวานุวัฒน์

กรรมการกลาง

13

นายแพทย์

ภัทรวิทย์

รักษ์กุล

กรรมการกลาง

14

นายแพทย์

ประดิษฐ์

ไชยบุตร

กรรมการกลาง

15

นายแพทย์

สงวนสิน

รัตนเลิศ

กรรมการกลาง

 

รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปี 2552-2554

1

นายแพทย์

ช่อเพียว

เตโชฬาร

ประธานวิทยาลัย

2

นายแพทย์

ศุภโชค

จิตรวาณิช

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

3