ข่าวสำหรับแพทย์

  • home  /
  • ข่าวสำหรับแพทย์

หมวดหมู่ :: ข่าวสำหรับแพทย์

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

28/09/2023

ภาพกิจกรรม cans2023

28/09/2023

รายชื่อสอบข้อเขียน แพทย์ประจำบ้าน ปี 3-5 ประจำปี 2565-2566

28/09/2023

แจ้งกำหนดการสอบ Board

28/09/2023

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ รวปศท.ประจำปี พ.ศ.2566

28/09/2023

ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ประสาทศัลยแพทย์ใหม่ ปี 2563-2565

28/09/2023

ใบคำขอสมัครสอบ Basic neuro science และใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯชั้นปีที่ 3 ,4 และ 5

28/09/2023

ประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานและการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของประสาทศัลยแพทย์

28/09/2023

เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

28/09/2023

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565

28/09/2023