ข่าวสำหรับแพทย์

  • home  /
  • ข่าวสำหรับแพทย์

หมวดหมู่ :: ข่าวสำหรับแพทย์

แจ้งกำหนดการสอบ Board

24/03/2023

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ รวปศท.ประจำปี พ.ศ.2566

24/03/2023

ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ประสาทศัลยแพทย์ใหม่ ปี 2563-2565

24/03/2023

ใบคำขอสมัครสอบ Basic neuro science และใบคำขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯชั้นปีที่ 3 ,4 และ 5

24/03/2023

ประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานและการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของประสาทศัลยแพทย์

24/03/2023

เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

24/03/2023

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565

24/03/2023

ประกาศผลการสอบ Basic Science 2022

24/03/2023

ประกาศผลสอบข้อเขียน Board Examination 2022

24/03/2023

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

24/03/2023