ข่าวสำหรับแพทย์

  • home  /
  • ข่าวสำหรับแพทย์

หมวดหมู่ :: ข่าวสำหรับแพทย์

ประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานและการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของประสาทศัลยแพทย์

30/11/2022

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

30/11/2022

เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

30/11/2022

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565

30/11/2022

ประกาศผลการสอบ Basic Science 2022

30/11/2022

ประกาศผลสอบข้อเขียน Board Examination 2022

30/11/2022

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

30/11/2022

CPG เลือดออกในสมอง

30/11/2022

CPG น้ำคั่งในสมอง

30/11/2022

CPG โรคลมชัก 2015

30/11/2022