แนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๖๒

  • home  /
  • แนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๖๒

อุไรวรรณ จันทวาลย์ 11/01/2022

เนื่องด้วยทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
กรมแพทย์ทหารอากาศ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำ แนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์ทุกสาขาในทุกโรงพยาบาล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ข้อแนะนำต่างๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปหรือมีเหตุผลอื่นที่สมควร โดยใช้วิจารณญาณที่เป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการ

สามารถDownload ได้จากหน้าความรู้สำหรับแพทย์ 

ไฟล์แนบ